DAIWA CORMORAN - Polityka prywatności
Szukaj produktu:
    

                                Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności (“Polityka”) określa sposób przetwarzania przez Daiwa-Cormoran Sportartikel Vertrieb GmbH, Daiwa-Cormoran Sportartikel Vertrieb GmbH Spółka z o.o.  Przedstawicielstwo w Polsce („Spółka”), jako administratora danych, danych osobowych klientów i partnerów biznesowych Spółki oraz ich pracowników („Podmiot Danych”), a także działania i procesy wdrożone przez Spółkę w celu zapewnienia należytej ochrony tych danych.  Przedstawienie niniejszych informacji jest jednym z wymogów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 ("RODO").

Niniejsza Polityka nie ustanawia stosunku umownego pomiędzy Podmiotem Danych a Spółką. Polityka może podlegać okresowym zmianom.

 1. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Spółka przetwarza dane osobowe Podmiotu Danych jedynie w następujących przypadkach:

(a)         w przypadku udzielenia przez Podmiot Danych zgody (Podmiot Danych może wycofać zgodę w każdym czasie poprzez złożenie wniosku, korzystając z danych 
             kontaktowych określonych poniżej);

(b)        w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do dostarczania przez Spółkę produktów lub usług na rzecz Podmiotu Danych lub jego pracodawcy;

(c)         w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na żądanie Podmiotu Danych lub jego pracodawcy;

(d)        w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do utrzymania relacji Spółki z Podmiotem Danych lub jego pracodawcą;

(e)        w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Spółkę zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

 1. ZAKRES PRZETWARZANYCH PRZEZ spółkę DANYCH DOTYCZĄCYCH PODMIOTU DANYCH
  • Spółka przetwarza następujące rodzaje danych osobowych dotyczących Podmiotu Danych:
   • imię, nazwisko, adres e-mail i inne dane kontaktowe Podmiotu Danych, jak również datę urodzenia;
   • informacje o tym, z jakich produktów Spółki korzysta Podmiot Danych lub jego pracodawca;
   • funkcja lub nazwa stanowiska Podmiotu Danych u jego pracodawcy;
   • szczegółowe informacje o preferowanych przez Podmiot Danych rodzajach imprez lub materiałów marketingowych;
   • informacje o dostępie Podmiotu Danych do pomieszczeń, systemów i stron internetowych Spółki; oraz
   • wiadomości, opinie i wypowiedzi Podmiotu Danych w ankietach i kwestionariuszach.
  • Podmiot Danych może być zobowiązany do przedstawienia Spółce swoich danych osobowych celem umożliwienia Spółce: zarządzania jej działalnością i operacjami,  utrzymywania relacji z Podmiotem Danych lub jego pracodawcą, dostarczania przez Spółkę produktów lub usług Podmiotowi Danych lub jego pracodawcy, lub wypełnienia przez Spółkę zobowiązań prawnych i regulacyjnych. W przypadku, gdy Podmiot Danych nie przedstawi swoich danych osobowych, Spółka może zakończyć relację z Podmiotem Danych lub jego pracodawcą oraz zaprzestać dostarczania produktów lub usług Podmiotowi Danych lub jego pracodawcy.
  • Spółka podejmuje wszelkie starania w celu zapewnienia poprawności i kompletności przechowywanych przez nią danych osobowych Podmiotu Danych  oraz w celu zapewnienia aktualności wszystkich danych osobowych Podmiotu Danych. Jednakże Podmiot Danych może istotnie wspomagać Spółkę w powyższym zakresie poprzez niezwłoczny kontakt ze Spółką w przypadku zmiany danych osobowych Podmiotu Danych lub  w przypadku powzięcia wiadomości, że Spółka posiada niepoprawne dane osobowe dotyczące Podmiotu Danych. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z niepoprawnych, nieprawdziwych, niepełnych lub niekompletnych danych osobowych przekazywanych Spółce przez Podmiot Danych.
 2. SPOSOBY ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.1           Zazwyczaj Spółka zbiera dane osobowe Podmiotu Danych na podstawie informacji przekazywanych przez Podmiot Danych lub jego pracodawcę w trakcie współpracy Podmiotu Danych lub jego pracodawcy ze Spółką. Zbieranie danych zazwyczaj następuje poprzez przesłanie Spółce  przez Podmiot Danych lub przez jego pracodawcę danych zawartych w wiadomościach poczty elektronicznej lub innej korespondencji, wizytówkach biznesowych, formularzach oraz dokumentach wykorzystywanych przy zapisywaniu się Podmiotu Danych lub jego pracodawcy na listy odbiorców aktualności o marketingu lub danych z rynku, w przypadku gdy Podmiot Danych jest wskazany jako osoba upoważniona do działania w imieniu pracodawcy – informacje przekazywane w chwili zapisania się na powyższe listy oraz wykorzystywane przez Podmiot Danych lub jego pracodawcę do uzyskiwania dostępu do produktów lub usług Spółki, samodzielnie lub w imieniu pracodawcy Podmiotu Danych.

1.2           Spółka może również zbierać dane osobowe z innych źródeł, takich jak spółki z grupy kapitałowej, handlowcy lub partnerzy detaliczni Spółki, wydawcy magazynu, agencje PR,  agencje zajmujące się zapobieganiem oszustwom, biura informacji kredytowej, rejestry administracji rządowej lub media społecznościowe.

 1. SPOSÓB WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka przetwarza dane osobowe Podmiotu Danych w związku z zarządzaniem relacją Spółki z Podmiotem Danych lub jego pracodawcą oraz dostarczaniem produktów i usług Spółki na rzecz Podmiotu Danych lub jego pracodawcy w następujących celach:

 • dostarczanie Podmiotowi Danych lub jego pracodawcy zamówionych produktów lub usług;
 • udzielanie odpowiedzi na wiadomości lub posty przekazywane Spółce przez Podmiot Danych lub jego pracodawcę;
 • zarządzanie gwarancjami produktowymi dla produktów zarejestrowanych;
 • przekazywanie Podmiotowi Danych lub jego pracodawcy materiałów promocyjnych lub marketingowych dotyczących produktów i usług Spółki, którymi zdaniem Spółki Podmiot Danych lub jego pracodawca mogą być zainteresowani;
 • zarządzanie, opracowywanie i ulepszanie gamy produktów, usług, sklepów, systemów informatycznych i stron internetowych Spółki;
 • monitorowanie i ocena zachowania zgodności z przepisami prawa oraz zasadami i standardami Spółki;
 • wypełnianie prawnych i regulacyjnych obowiązków Spółki oraz żądań w dowolnym miejscu na świecie, w tym przekazywanie informacji krajowym i międzynarodowym organom regulacyjnym lub poddawanie się kontroli powyższych organów;
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie prania brudnych pieniędzy, kontroli finansowej i zdolności kredytowej, oraz w celu zapobiegania oszustwom i przestępstwom oraz ich wykrywania;
 • cele administracyjne dotyczące bezpieczeństwa i dostępu do systemów, pomieszczeń, platform, stron internetowych i aplikacji Spółki;
 • wypełnianie nakazów sądowych oraz wykonywanie lub obrona praw Spółki;
 • każdy zgodny z prawem cel biznesowy; oraz
 • inne cele dozwolone lub wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub regulacje.
 1. przekazywanie danych osobowych za granicę

Dane osobowe Podmiotu Danych mogą być przekazywane (w tym udostępniane lub przechowywane) w państwie lub na terytorium poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), w tym w państwach, których przepisy prawne mogą nie zapewniać tego samego poziomu ochrony danych osobowych jak EOG. W szczególności Spółka może przekazywać dane osobowe Podmiotu Danych podmiotom z grupy kapitałowej Spółki mającym siedzibę poza EOG, w tym w Japonii. Spółka zapewni, że przekazywanie danych osobowych za granicę będzie odbywać się zgodnie z zabezpieczeniami wymaganymi przez RODO. Egzemplarze właściwych dokumentów określających zabezpieczenia można otrzymać poprzez wysłanie żądania korzystając z danych kontaktowych określonych poniżej.

 1. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ spółkę

Spółka nie sprzedaje, nie udostępnia za wynagrodzeniem i nie prowadzi obrotu danymi osobowymi Podmiotu Danych obecnie ani nie będzie dokonywać powyższych czynności w przyszłości. Spółka ujawnia dane osobowe Podmiotu Danych jedynie następującym odbiorcom:

 • podmiotom z grupy kapitałowej Spółki;
 • spółkom zatwierdzonym lub wskazanym przez Podmiot Danych;

(c)         osobom trzecim przetwarzającym dane osobowe Podmiotu Danych w naszym imieniu (np. dostawcom systemów, w tym dostawcom chmury obliczeniowej);

(d)        osobom trzecim przetwarzającym dane osobowe Podmiotu Danych we własnym imieniu, lecz w celu świadczenia na rzecz Podmiotu Danych lub jego pracodawcy
            określonej usługi w imieniu Spółki (np. naszym dostawcom);

(e)        spółkom świadczącym usługi w zakresie kontroli prania pieniędzy, redukcji ryzyka kredytowego oraz zapobiegania oszustwom i przestępstwom, a także spółkom
            świadczącym podobne usługi, w tym instytucjom finansowym, biurom informacji kredytowej oraz organom regulacyjnym, którym przekazywane są powyższe
            informacje;

(f)          osobom trzecim, na które Spółka dokonuje przeniesienia lub podstawienia praw lub obowiązków Spółki;

(g)        potencjalnemu kupującemu w przypadku sprzedaży przez Spółkę dowolnej części przedsiębiorstwa lub składników majątkowych; oraz

(h)        sądom lub organom administracyjnym, regulacyjnym, egzekucyjnym lub giełdowym w przypadku, gdy Spółka jest zobowiązana to uczynić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami lub na ich żądanie.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ spółkę

Spółka jest zobowiązana do zabezpieczenia i ochrony danych osobowych Podmiotów Danych oraz wdroży i będzie utrzymywać stosowne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ochrony danych osobowych Podmiotu Danych przez przypadkowym lub nieuprawnionym zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem, utratą lub zmianą.

 1. PRAWA PODMIOTU DANYCH W STOSUNKU DO DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ spółkę
  • W przypadku, gdy Podmiot Danych chce:
   • uaktualnić, zmodyfikować lub usunąć dane osobowe lub uzyskać kopię danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Spółki; lub
   • ograniczyć lub wyłączyć możliwość przetwarzania przez Spółkę danych osobowych znajdujących się w jej posiadaniu,

Podmiot Danych może zażądać powyższego poprzez kontakt ze Spółką, korzystając z danych kontaktowych określonych poniżej.

 • W każdej sytuacji określonej powyżej Spółka może zażądać od Podmiotu Danych potwierdzenia tożsamości poprzez przedstawienie Spółce ważnego dowodu tożsamości w celu umożliwienia Spółce wypełnienia obowiązków związanych z bezpieczeństwem i zapobieżenia nieuprawnionemu ujawnieniu danych.
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka przechowuje dane osobowe Podmiotu Danych tak długo, jak to jest konieczne dla  realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, lub w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi, regulacyjnymi lub wynikającymi z wewnętrznych zasad Spółki.

 1. Marketing bezpośredni

Jeśli Podmiot Danych poinformuje Spółkę, że nie życzy sobie, aby Spółka lub jakikolwiek z podmiot z jej grupy kapitałowej przekazywały informacje o produktach i usługach oraz inne materiały marketingowe, Spółka zaprzestanie kontaktu z Podmiotem Danych w celu marketingu bezpośredniego. Podmiot Danych może skontaktować się ze Spółką, korzystając z danych kontaktowych określonych poniżej.

 1. Korzystanie z plików cookie

Plik "cookie" to mały plik tekstowy przechowywany na twardym dysku lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Pliki cookie są generowane przez serwery internetowe, gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową i są zapisywane na komputerze użytkownika lub urządzenia mobilnego i przechowywane w celu późniejszego dostępu. Pełnią szereg funkcji związanych z przeglądaniem stron internetowych i są wykorzystywane do różnych celów, na przykład do monitorowania korzystania przez użytkowników ze stron internetowych. Stosowanie plików cookie może ułatwić korzystanie z witryny internetowej, umożliwiając spersonalizowanie witryny na podstawie np. preferencji użytkownika i przeglądanych przez niego stron.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie korzystania z plików cookie, należy zapoznać się z zasadami Spółki dotyczącymi plików cookie [polityka dotycząca plików cookie]

 1. AKTUALIZACJE LUB ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH

Spółka może zmieniać lub aktualizować części niniejszej Polityki w celu zachowania przez Spółkę zgodności z obowiązującymi przepisami i regulacjami lub po aktualizacji wewnętrznych praktyk Spółki. Spółka dokona powyższego, aktualizując niniejszą Politykę. Podmiot Danych może nie być bezpośrednio powiadamiany o takiej zmianie. Dlatego Podmiot Danych powinien regularnie sprawdzać niniejszą Politykę, aby posiadał pełną wiedzę o wszelkich zmianach lub aktualizacjach.

 1. KONTAKT ZE spółką

W przypadku pytań dotyczących treści Polityki lub danych osobowych Podmiotu Danych lub w przypadku chęci zgłoszenia żądania dotyczącego danych osobowych prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych określonych poniżej:

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres pocztowy: Aneta Dazińska, Al. Jana Pawła II 80/149, 00-175 Warszawa

 1. JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO ORGANU NADZORCZEGO

Podmiot Danych może złożyć skargę do urzędu właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, jeżeli uzna, że Spółka naruszyła jego prawa do ochrony danych osobowych. Urzędem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Data aktualizacji: 24.05.2018

Polityka dotycząca plików cookie

Wiadomość pojawiająca się przy pierwszej wizycie: Stosujemy pliki cookie, aby ułatwić korzystanie z witryny internetowej. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na stosowanie plików cookie. Więcej informacji na temat stosowania plików cookie lub sposobu zmiany ustawień przeglądarki znajduje się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie [link do polityki]

Stosowanie plików cookie i innych technologii gromadzących informacje

Plik "cookie" to mały plik tekstowy przechowywany na twardym dysku lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Pliki cookie są generowane przez serwery internetowe, gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową, są zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika i są przechowywane w celu późniejszego dostępu. Pełnią szereg funkcji związanych z przeglądaniem stron internetowych i są wykorzystywane do różnych celów, na przykład do monitorowania korzystania przez użytkowników ze stron internetowych.  Stosowanie plików cookie może ułatwić korzystanie z witryny internetowej, umożliwiając spersonalizowanie witryny na podstawie np. preferencji użytkownika i przeglądanych przez niego stron.

Spółka stosuje pliki cookie na określonych obszarach witryny, a cele ich stosowania są określone poniżej. Użytkownik nie jest zobowiązany do akceptacji pliku cookie i może zmienić ustawienia przeglądarki, aby nie akceptowała plików cookie, jednak może to mieć negatywny wpływ na możliwość przeglądania poszczególnych stron i korzystania z określonych funkcji witryny.

Witryna wykorzystuje następujące pliki cookie:

Pliki cookie pierwszej kategorii

Plik cookie

Cel

Okres przechowywania pliku

 

 

 

 

Pliki cookie kategorii trzeciej [Uwaga: poniżej podajemy przykład postanowienia dla plików Google Analytics.]

Plik cookie

Cel

Dalsze informacje

Pliki cookie analizujące wydajność (Google Analytics)

Są to pliki cookie kategorii trzeciej zwane „Google Analytics", wykorzystywane do gromadzenia danych statystycznych dotyczących odwiedzin strony (np. które strony są najczęściej odwiedzane, czy użytkownicy otrzymują komunikaty o błędzie, w jaki sposób stronę znaleziono). Ani właściciel strony ani osoby trzecie (organizacje analityczne) nie łączą adresu IP użytkownika z informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika. Powyższe pliki cookie umożliwiają organizacjom analitycznym ustalenie, czy użytkownik odwiedza stronę ponownie oraz śledzenie stron odwiedzonych przez użytkownika w czasie sesji.

Prosimy zapoznać się z dalszymi informacjami o zasadach prywatności stron należących do osób trzecich klikając na poniższy link:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 

 

Szybkie odnośniki

Warunki użytkowania [Link]

Polityka prywatności [Link]